•  
   

Kurzy CŽV pořádané katedrou českého jazyka a literatury


Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá kurzy celoživotního vzdělávání. Kurzy jsou určené učitelům/učitelkám mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol i různých typů středních škol nebo administrativním pracovníkům.

Podrobnější informace o všech aktuálně otevíraných kurzech (jaro 2017) nalezenete na stránkách Pedagogické fakulty MU zde.

1.  Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ

Kurz nabízí pedagogům ucelené informace o současné literatuře pro předškolní recipienty. Nedílnou součástí kurzu je problematika literárně výchovná. Jádrem výukových hodin bude seznámení s tradičními i méně tradičními, především tvořivými metodami práce s literaturou s dětmi předškolního věku.

2.  Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele 1. stupně ZŠ

Kurz nabízí pedagogům na 1. stupni ZŠ ucelené informace o současné literatuře pro čtenáře mladšího školního věku. V metodologické části kurzu budou nejprve představeny nezbytné teoretické základy a východiska výuky literární výchovy, a to jak z pohledu literárněvědného, tak z pohledu současného kurikula a nových metodických trendů.

3.  Komunikační a slohová výchova pro učitele 1. stupně základních škol

Účastníci kurzu si osvojí základy kultivovaného mluveného projevu a prezentace, seznámí se s novými slohovými postupy při práci s informacemi, na praktických ukázkách si procvičí, jak pracovat s žáky s SPU ve slohové a komunikační výchově, rozšíří si praktické dovednosti o vybrané metody kritického myšlení a naučí se, jak při obohacování a rozšiřování slovní zásoby využít a rozvíjet kreativitu žáků.

4.  Česká literatura 21. století

Kurz inovuje a zvyšuje kvalitu výuky české literatury na SŠ. Cílem projektu je představit na jednotlivých seminářích významné představitele současné české poezie a prózy v letech 2000 – 2010 s možným přesahem k současnosti, a to nejen v oblasti tvorby pro dospělé, ale také v oblasti literatury pro děti a mládež. Představena budou témata z českého dramatu, literární kritiky, aktuálního vývoje současné domácí i zahraniční literární vědy, domácích literárních časopisů a s nimi spojených osobností domácí literární kritiky.

Více informací naleznete zde.

5.  Praktická čeština pro administrativní pracovníky 

Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků zdokonalit se v současné češtině a je orientovaný především:
a) na praktické procvičení jazykových jevů všech druhů pravopisu se zaměřením na změny, ke kterým v posledních letech došlo;
b) na zásady správné stylizace úředních písemností (dopis, pozvánka, předpis, zprávy z různých akcí aj.) a volbu vhodných jazykových prostředků;
c) na informace o stěžejních tištěných a elektronických jazykových příručkách a na práci s nimi.

6.  Forum bohemicum

Termín konání kurzu: 20. 4. 2017 v učebně č. 57 v době od 9.00 do13.00 hodin

První část bude věnována rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka, ve druhé bude pozornost zaměřena na rozvíjení komunikativní dovednosti, tzn. jak učit slohové vyučování zajímavě a kreativně. Obě části budou spojeny s praktickými ukázkami. Účastníci tak budou mít možnost ověřit si účinnost jednotlivých metod, způsobů a forem práce také sami na sobě.