•  
   

Kurzy CŽV pořádané katedrou českého jazyka a literatury


Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá kurzy celoživotního vzdělávání. Kurzy jsou určené učitelům/učitelkám mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol i různých typů středních škol nebo administrativním pracovníkům.

Podrobnější informace o všech aktuálně otevíraných kurzech nalezenete na stránkách Pedagogické fakulty MU zde.

1.  Komunikační a slohová výchova pro učitele 1. stupně základních škol

Účastníci kurzu si osvojí základy kultivovaného mluveného projevu a prezentace, seznámí se s novými slohovými postupy při práci s informacemi, na praktických ukázkách si procvičí, jak pracovat s žáky s SPU ve slohové a komunikační výchově, rozšíří si praktické dovednosti o vybrané metody kritického myšlení a naučí se, jak při obohacování a rozšiřování slovní zásoby využít a rozvíjet kreativitu žáků.

2.  Praktická čeština pro administrativní pracovníky 

Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků zdokonalit se v současné češtině a je orientovaný především:
a) na praktické procvičení jazykových jevů všech druhů pravopisu se zaměřením na změny, ke kterým v posledních letech došlo;
b) na zásady správné stylizace úředních písemností (dopis, pozvánka, předpis, zprávy z různých akcí aj.) a volbu vhodných jazykových prostředků;
c) na informace o stěžejních tištěných a elektronických jazykových příručkách a na práci s nimi.

3.  Forum bohemicum

Termín konání kurzu: jaro 2018

4.  Rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury

Kurz reaguje na aktuální potřeby učitelů českého jazyka a literatury a prakticky je seznámí s repertoárem vybraných a v praxi ověřených metod a postupů kritického myšlení (např. s metodami kmeny a kořeny, čtení s předvídáním, čtení v rolích, podvojný deník), které vedou k efektivnímu rozvoji čtenářské gramotnosti žáků v hodinách českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy nebo na nižším stupni gymnázií. Kurz bude probíhat ve třech tematicky odlišných výukových blocích zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce jazykové, slohové a literární složky předmětu český jazyk a literatura a povedou jej zkušení lektoři, kteří využívají metody kritického myšlení ve své pedagogické praxi.