•  
   

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

pořádá 8. a 9. března 2018 v Brně mezinárodní konferenci

OBRAZ CIZINCE V LITERATUŘE

Cizinec. Slovo, které je v našich, ale i v zahraničních médiích zvláště v poslední době velmi frekventované. Slovo, jehož význam se nám může zdát jednoznačný, přesto se však v různých dobách, kontextech a souvislostech proměňuje. Jak tuto proměnu zachytila v průběhu 20. století literatura? A jak se liší obraz cizince v současné české nebo světové literatuře od toho, jaký byl například na přelomu 19. a 20. století? Takovéto a řada podobných otázek se nabízí pro úvahy o obrazu cizince v literatuře.

Záměrem naší konference je poskytnout prostor pro kritické analýzy a interpretace obrazu cizince v literatuře, a to v jeho proměnách od 20. do 21. století, a jeho prostřednictvím tak nabídnout zpřesňující pohled na literární komunikaci jako součást komunikace interkulturní. Konference se koná u příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa. To se zrodilo jako mnohonárodnostní stát, na jehož území se hovořilo desítkou jazyků. Ačkoliv se soužití národních menšin neobešlo bez sporů o právo na sebeurčení národů, ve výsledku bylo však kulturně obohacující.

Tematické okruhy konference:

a)   Cizinec očima národní literatury: obraz cizince v kontextu české (i jiné národní) literatury; cestopisný pohled na cizince; cizinci u nás a my v cizině; cizincem vlastní volbou či z donucení (otázky spjaté s emigrací, imigrací, vnitřním exilem, asimilací, integrací, menšinami); cizinci vedle našinců (otázky propojování či paralelnosti umělecké tvorby).

b)   Cizinec jako průsečík jinakosti, tajemnosti a neznáma: literární postavy pociťované jako cizí a jejich existence v různých literárních kontextech; cizincem ve vlastní zemi (identita, identifikace, sebeidentifikace); cizinec jako kulturní konstrukt a symbol; proměnlivost konceptu cizince; sbližování a odcizování.

c)    Cizinec v literární komunikaci: obraz cizince v literární recepci; jinakost literární postavy jako didaktický problém ve školní literární komunikaci; vztahy literárního a mediálního obrazu cizince; včleňování literární tvorby cizinců z řad národnostních menšin do jinonárodnostních literárních kontextů.

 

Jednacím jazykem konference je čeština (případně slovenština). Z konference bude vydán sborník příspěvků v angličtině.

 

Kontakt:

Doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Katedra českého jazyka a literatury, PdF MU v Brně, Poříčí 623/7, 603 00 Brno; tel.: 549 49 7351; email: subrtova@ped.muni.cz

 

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek ve výši 2000 Kč lze uhradit prostřednictvím Obchodního centra IS MU po přijetí návrhu na příspěvek vědeckým výborem konference. Ubytování a cestovné si hradí účastníci sami.

 

 Termíny:

 Zaslání přihlášky s anotací: do 10. prosince 2017

 Potvrzení přihlášky: do 10. ledna 2018

 Platba konferenčního poplatku: do 28. února 2018

 

Přihláška na konferenci je ke stažení zde.