Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

 

program a pokyny ke stažení

Časový harmonogram a program prvního dne konference 16. 9. 2009

 

Čas

Téma

Přednášející

Učebna

8:30–9:30

Registrace účastníků

 

 

9:30-10:00

Zahájení konference

Děkana PdF MU doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

50

 

Prezentace výzkumného záměru

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

50

10:00-10:40

Vzestup individualismu a exkluzivní občanství: hodnocení vybraných přístupů k inkluzi ve Velké Británii

The rise of individualism and exclusive citizenship: reflections on some threats to inclusion from the United Kingdom

David Johnstone

Edge Hill University

VB

50

10:40-11:20

Hodnocení v inkluzivním prostředí v Evropě – posun paradigmatu směrem k hodnocení orientovanému na učení

Assessment in Inclusive Settings across Europe – the Paradigm Shift towards Assessment for Learning.

Amanda Watkins

European Agency for Development in Special Needs Education

Odensee

DK

50

11:20-12:00

Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

Education of Socially Disadvataged Pupils

Birgit Werner, University Heidelberg, N

50

12:00-12:30

Sociální znevýhodnění a přístup ke vzdělání

Věra Vojtová, Jiří Němec

50

13:00-14:00

Přestávka

 

 

14.00 – 16.00

Jednání v sekcích

Vedoucí sekce

Učebna

 

Škola pro všechny

V sekci se bude diskutovat o indikátorech inkluzivní školy, školního prostředí jako podpory sociálně znevýhodněných žáků – představíme pohledy z Evropy a z Česka.

Věra Vojtová,

Jiří Němec

Markéta Olbertová

 50

 

Edukace žáků v multikulturní třídě

Prezentační a diskusní sekce

Cílem sekce je prezentovat výzkumná zjištění z prostředí multikulturní třídy (specifika didaktických, metodických a výchovných aspektů při práci s dětmi z odlišných sociokluturních rodin, menšin, azylantů) a diskutovat doporučení pro pedagogickou praxi, která na výzkumné aktivity navazuje.

Lenka Gulová, Martina Vodičková,

57

 

Postižení jako sociálním znevýhodnění – inkluzivní přístupy

V sekci budeme diskutovat nové přístupy k inkluzivnímu vzdělávání, v nichž je orientace na kompetence a učení žáků základní strategií.

Petra Hamadová,

Marie Havelková

54

 

Intervence a provázení žáků v riziku a s poruchami chování v podmínkách základní školy.

Diskutovat budeme současný stav a zkušeností s preventivními aktivitami na ZŠ a jejich zavádění do kurikula školních vzdělávacích programů.

Tomáš Čech, Miloslav Čedík

63

 

Cílem sekce je prezentovat výzkumná zjištění o roli dramatu ve výchově z prostředí dětského domova, základních škol a praktických škol jednak při práci se žáky se specifickými potřebami, ale také v oblasti prevence sociálně patologických jevů na základních školách.

Marie Pavlovská, Lenka Remsová

60

 

Edukační přístupy jako prevence rizik sociálního znevýhodnění aplikovaná ve školním i mimoškolním prostředí budou představeny a diskutovány v této sekci.

Leona Běhounková, Ema Štěpařová

62

 

Sekce bude pojata jako diskuze o problematice vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na sociální dopady tohoto postižení.

Barbora Bazalová

51

 

Tématem sekce budou nadaní žáci v sociálně znevýhodněném prostředí.

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

1

 

Sekce představí teoretická východiska, základní principy a specifika vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním.

Oldřich Šimoník

1

 

V sekci se budeme zabývat následujícími tématy: Současný stav profesní orientace v základních školách (výchovní poradci, speciální pedagogové, školní psychologové, ředitelé škol, třídní učitel .

Zdeněk Friedmann, Bohumíra Lazarová

52

 

Jednání sekce bude zaměřeno na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a sociálním znevýhodněním.

Jiřina Klenková

53

 

Časový harmonogram a program druhého dne konference 17. 9. 2009

 

Čas

Téma

Jména panelistů

Učebna

9:00-10:30

Inkluzivní vzdělávání dětí / žáků s poruchami chování a se sociálním znevýhodněním v praxi německých škol

Brigit Werner, Thomas Stöppler, Wolfgang Gebhardt, Margrit Kinsler, Heinz Dinkelacker

 

10:30-11:00

Přestávka

 

 

11:00-12:00

Inkluzivní vzdělávání v praxi evropských škol

Amanda Watkins,

David Johnstone,

Libor Klenovský

 

12:00-13:00

Otázky z pléna – diskuze na téma „Jak podpořit inkluzivní trendy v české škole“

Přizvání budou úředníci a politici zodpovědní za implementaci inkluzivní praxe do české školy

 

 

Plenární vystoupení zahraničních hostů budou tlumočena

 

Organizační pokyny naleznete zde.