Popis průběhu projektu:

V projektu byla zapojena řídící skupina MU a skupina tzv. sběračů dat ze škol (fáze I), dále řídící tým MU a ověřovatelé ze škol (fáze II), garanti za pilotní školy a žáci těchto škol. Ve fázi III pracoval řídící tým MU a vybraní učitelé z pilotních škol.
Vyučující z partnerských škol vybírali po dobu jednoho školního roku v českém jazyce vhodnou slovní zásobu pro svůj předmět v jednotlivých ročnících na svých školách, ukládali ji do databáze, po přeložení do angličtiny a ozvučení ji v dalším roce evaluovali a ověřovali v hodinách. Na svou činnost v projektu byli učitelé i garanti za jednotlivé školy před zahájením sběru slovní zásoby připraveni ve speciálním kurzu pro práci v LMS Moodle, na pilotní ověřování byli učitelé proškoleni v září 2010 na semináři CLIL s ukázkovými hodinami s prvky angličtiny.
Komunikace mezi všemi účastníky projektu, učiteli z praxe, garanty za jednotlivé školy, koordinátorkou projektu, týmem spoluřešitelů z PdF a tutory probíhala on-line.

Klíčové aktivity:

I. Fáze – Sběr slovní zásoby

Sběr slovní zásoby probíhal koordinovaně v domluvených předmětech a ročnících na určených partnerských školách od listopadu 2009 do listopadu 2010. Sběrači používali jednotnou matici, komunikace probíhala on-line.
Materiály připravené odborníky z partnerských škol byly od ledna 2010 do konce roku 2010 postupně převáděny pracovníky Katedry anglického jazyka a literatury PdF do jazyka anglického, namlouvány rodilými mluvčími a hodnoceny dalšími odborníky z MU, popř. konzultovány s odborníky z kateder a ze škol.

II. Fáze – Pilotní ověřování

Po dobu pilotního ověřování sestavovali vyučující přípravy na hodiny dle jednotného vzoru, vzniklé materiály vyzkoušeli při práci se žáky, po evaluaci doplňovali a upravovali. Po celou etapu byli ověřovatelé, hlavní manažerka projektu, supervizorka, garantka technické části, odborníci a konzultanti z MU v neustálém kontaktu on-line. Během pilotáže byly materiály tutorovány a metodicky hodnoceny. V této etapě proběhly také hospitace na školách a konzultace s učiteli.
V průběhu měsíce září 2011 byla zahájena práce na tvorbě finálních sešitů s DVD pro jednotlivé předměty a typy škol. Finální materiály v počtu 25 sešitů byly hotovy v březnu 2012.

III. Fáze – Diseminace

V poslední diseminační fázi projektu bylo realizováno 7 metodických seminářů, které informovaly učitele všech předmětů cílových škol (cílové školy byly přesně definovány MŠMT ČR) o zkušenostech z projektu a o možnostech zavádění prvků angličtiny formou CLIL  do vyučovacích předmětů. Zájemcům byly poskytnuty finální metodické materiály s DVD a  informace o možnostech využívání digitální knihovny. Digitální knihovna na adrese
http://eldum.phil.muni.cz/ byla otevřena v červnu 2012.

ZPĚT