logo

Země je dynamická planeta

I. - úvodní informace
Název:
Země je dynamická planeta
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Země jako dynamické těleso [v průběhu hodiny učitelka ověřuje znalosti žáků opakováním a procvičováním a kladením otázek k tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci už rozumí základním frázím a akceptují nové]
  • seznámení se s novými pojmy [přiřazování anglických výrazů k českým - využití interaktivních testů na moodle s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací
  • samostatná práce s učebnicí a internetem
  • opakování a procvičování interaktivními testy na moodle
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
úvod
absence
téma hodiny - vše v obou jazycích
motivační text
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka s demonstrací
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
plnění úkolů a společná diskuse na dané téma a nad odkazy v liště učebnice
samostatná práce s učebnicí a internetem
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech na moodle s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vítra wind ikona zvuk
zemětřeseníearthquake ikona zvuk
sopečná činnostvolcanic activity ikona zvuk
vrásněnífolding ikona zvuk
Uveď geologické děje, které reliéf krajiny zarovnávají.Which geologic processes nivelate the surface? ikona zvuk
Uveď geologické děje, které vytvářejí nový reliéf krajiny.Which geologic processes form a new landscape relief? ikona zvuk
mrazové zvětrávánífrost weathering ikona zvuk
Na modelování zemského povrchu a utváření reliéfu krajiny se podílejí také vnější geologické děje.Also outer geological processes take part in modeling the earth surface. ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
vnitřní geologické dějeinternal geological events ikona zvuk