logo

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

I. - úvodní informace
Název:
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s řešením rovnic s neznámou ve jmenovateli [procvičováním a opakováním ověřujeme, zda se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka matematiky probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rovniceequation ikona zvuk
Rovnice nemá žádný kořen.The equation has no root. ikona zvuk
kořen rovniceequation root ikona zvuk
původní rovniceoriginal equation ikona zvuk
Rovnice má smysl pro x různé od nuly.The equation makes sense for x different from zero. ikona zvuk
lineární rovnice s neznámou ve jmenovatelilinear equation with the unknown in the denominator ikona zvuk
Řešte rovnice a nezapomínejte na zkoušky.Solve the equations and don't forget to make proofs. ikona zvuk
Každá lineární rovnice má jeden kořen.Every linear equation has one root. ikona zvuk
levá strana rovniceleft-hand side of an equation ikona zvuk
pravá strana rovniceright-hand side of an equation ikona zvuk
řešení rovnicesolution to an equation ikona zvuk
rovnice s jednou neznámouan equation with one unknown ikona zvuk
Zdůvodněte, proč tato rovnice nemá žádné řešení.Explain why the equation does not have a solution. ikona zvuk