logo

B. Smetana: Vltava (cyklus Má vlast)

I. - úvodní informace
Název:
B. Smetana: Vltava (cyklus Má vlast)
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s významnou skladbou, poznat novou hudební formu - symfonická báseň. [Doplňovačka]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba související s národními tématy v hudbě a kultuře [Doplňovačka s vloženými anglickými výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem, poslech, grafické znázornění, dialog se studenty
Učební pomůcky:
CD přehrávač, nahrávka skladby Vltava, nakopírované obrázky řeky, nakopírované doplňovačky, tabule, fix, nakopírované průvodní texty

Popis hodiny
Úvod
Na tabuli je anglicky napsáno téma hodiny: Symphonic poem „Vltava“ (cycle My Country), vedle je připevněn plakát s anglickou slovní zásobou, dále jsou na tabuli vypsány všechny části cyklu „Má vlast“. Studenti si poslechnou úvodní ukázku – začátek symfonické básně Vyšehrad, učitel doplní, že tento motiv se ozývá rovněž v symfonické básni Vltava. Otázky učitele (v angličtině): Který nástroj hraje hlavní motiv? Jaké společné téma mají jednotlivé části cyklu? Učitel shrne informace získané od studentů a připomene historické a literární souvislosti – doba národního obrození, Smetanova inspirace ke tvorbě tohoto cyklu. Použije-li učitel slovo z již připravené slovní zásoby, podtrhne jej na plakátu jinou barvou.
Hlavní část
Studenti obdrží průvodní text k symfonické básni Vltava (zdroj – učebnice HV pro 7. ročník ZŠ) a list, na němž je nakreslen tok Vltavy a podél něj obrázky, které korespondují s jednotlivými částmi skladby. Text si přečtou a podle něj si do nákresu zaznačí „události“, které se jakoby „odehrávají“ během toku řeky. Mají pak anglicky říct, co do listu zaznamenali – neznají-li potřebná slovíčka, nahlédnou na plakát s připravenou slovní zásobou. Poté si ukázku poslechnou – mohou se buď držet svého nákresu a zjistit, zda se ve skladbě dokázali orientovat, nebo se na list nedívají a nechají se jakoby „unášet“ proudem řeky – proudem hudebního děje bez toho, že by se snažili poznat jednotlivé části. Po skončení ukázky následují dotazy učitele na typ poslechu, jaký si si daný student vybral, a dále na to, jaký jiný název by studenti skladbě dali. Další otázka – rozuměl by skladbě i člověk, který třeba ani nezná název skladby a neví, že se jedná o řeku? S využitím odpovědí studentů učitel vysvětlí podstatu programní hudby a zobrazování v hudbě (hudba nezobrazuje jevy, ale dynamické děje).

Závěr
Shrnutí – studenti se pokusí vysvětli, co je programní hudba (anglicky). V připraveném kvízu doplní chybějící výrazy nejprve česky a poté anglicky. Následuje společná kontrola. Závěrečný úkol – jste na festivalu Pražské jaro a anglický turista chce navštívit koncert s nějakou typicky českou skladbou. Ptá se na informace o cyklu „Má vlast“ (možno sehrát i jako scénku – dialog v angličtině) – co byste mu řekli?

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
národní kulturanational culture ikona zvuk
Národní divadlo v PrazeNational Theatre in Prague ikona zvuk
symfonická báseňsymphonic poem ikona zvuk
národní obrozenínational revival ikona zvuk
prameny řeky Vltavysources of the Vltava River ikona zvuk
programní hudbaprogramme music ikona zvuk
Skladba je inspirována událostmi z české historie.The composition is inspired by events from the Czech history. ikona zvuk
motivmotif ikona zvuk
Hudební myšlenka je spojena s určitou postavou.Musical idea (motif) is connected to a certain character. ikona zvuk
cykluscycle ikona zvuk
Zkuste najít motiv v této hudební ukázce.Try to find the motif in this extract. ikona zvuk