logo

Vnitřní energie tělesa

I. - úvodní informace
Název:
Vnitřní energie tělesa
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vnitřní energie tělesa [žák se v průběhu hodiny seznámí s pojmem vnitřní energie tělesa a na konci hodiny je schopen toto téma reprodukovat a popsat]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s tematickými pojmy v angličtině [žáci rozumí pokynům v angličtině a nová slovíčka ústně na konci hodiny zopakuje]
  • testy Hot Pot na procvičení nové slovní zásoby [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací
  • prezentace na dataprojektoru
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
moodle
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
úvod
absence v ČJ a AJ
téma hodiny v ČJ a AJ
Hlavní část
frontální výuka s demonstrací
prezentace na dataprojektoru
samostatná práce
v průběhu celé hodiny jsou žáci seznamováni s novou slovní zásobou v AJ
Závěr
vyhodnocení pracovních listů
na konci hodiny žáci zopakují téma hodiny ústně a na počítači procvičí novou slovní zásobu v AJ v testech Hot Pot
za domácí úkol vše zopakují v ČJ i v AJ

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
energieenergy ikona zvuk
potřebná energienecessary energy ikona zvuk
Polohová energie je druh mechanické energie.Potential energy is a kind of mechanical energy. ikona zvuk
nulová polohová energiezero of potential energy ikona zvuk
Polohová a pohybová energie se mohou měnit jedna v druhou.The potential and kinetic energies can transform into each other. ikona zvuk
zákon zachování energielaw of preservation of energy ikona zvuk
aktivační energieactivation energy ikona zvuk
Polohová energie je druh energie, kterou má těleso v gravitačním poli.Potential energy is a kind of energy which a body possesses in a gravitational field. ikona zvuk
Když se těleso ochladí, jeho energie poklesne.When a body cools down, its energy decreases. ikona zvuk
Polohová energie deformovaného tělesa nemá žádnou souvislost s nadmořskou výškou tělesa.The potential energy of a deformed body has no relation to its altitude. ikona zvuk
vnitřní energie tělesabody's internal energy ikona zvuk poznamka