logo

Přemyslovci

I. - úvodní informace
Název:
Přemyslovci
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • české země na počátku dějin - přemyslovské Čechy [žák vyjmenuje a charakterizuje nejvýznamnější přemyslovské panovníky]
  • česká knížata [žák dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • cyklický cíl – návrat ke stejným obecným pojmům a dříve procvičeným slovům [krátké testy na přiřazení anglického termínu k českému výrazu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
pracovní listy


Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.


Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
česká společnost v předhusitské doběthe Czech society in the pre-Hussite times ikona zvuk
země Koruny českéThe Lands of the Bohemian Crown ikona zvuk
Vymření rodu Přemyslovců.The Premyslid dynasty died out. ikona zvuk
vrchol českého státu v raném středověkuthe height of the Czech State in the Early Middle Ages ikona zvuk
nejstarší zapsaná česká větathe oldest scripted Czech sentence ikona zvuk
středoevropská velmoc posledních Přemyslovcůgreat Central European power of the last Premyslids ikona zvuk
Vyjmenuj tzv. poslední Přemyslovce.name the so-called last Premyslids ikona zvuk
přemyslovské klenotyPremyslid jewels ikona zvuk
česká korunaCzech crown ikona zvuk
raně přemyslovský státEarly Premyslid state ikona zvuk
raný středověkEarly Middle Ages ikona zvuk
Připomeň si znalosti o raném středověku.Recall your knowledge of the Early Middle Ages. ikona zvuk
Na příští hodinu si připravte referáty.Prepare your paper presentations fro next lesson. ikona zvuk
Zapamatuj si.Remember! ikona zvuk
Doplň si časovou osu.Complete your time axis. ikona zvuk
Odpověz na otázky. Odpovězte na otázky.Answer the questions. ikona zvuk