logo

Kultura Velké Moravy

I. - úvodní informace
Název:
Kultura Velké Moravy
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • kultura, náboženství Velké Moravy [při ověřování se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování při procvičování opakování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
interaktivní testy, školní moodle


Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
národní kulturanational culture ikona zvuk
národní kulturanational culture ikona zvuk
Zavřete učebnice!Close your textbooks! ikona zvuk
Zavřete sešity!Close your exercise books! ikona zvuk
Vstaňte prosím!Stand up, please! ikona zvuk
Zopakujeme si minulé učivo.We are going to revise the previous subject matter. ikona zvuk
Shrň dnešní učivo.Sum up today's subject matter. ikona zvuk
kulturní tradicecultural tradition ikona zvuk
kulturaculture ikona zvuk
kulturní krajinacultural landscape ikona zvuk
románská kulturaRomanesque culture ikona zvuk
V kterých částech Evropy se rozvíjela románská kultura?In which areas of Europe did teh Romanesque culture develop? ikona zvuk
historicky stará kulturní oblasthistorically old cultural area ikona zvuk
kulturní památkyculture sites ikona zvuk
Velkomoravská říšeGreat Moravia ikona zvuk
kultura středověkuMedieval culture ikona zvuk