logo

Český stát za Jagellonců

I. - úvodní informace
Název:
Český stát za Jagellonců
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se situací v době nástupu Jagellonců na český trůn. [uvědomí si souvislost mezi Polskem a vládou Jagellonců v našich zemích]
  • Charakterizovat vládu panovníků z jagellonské dynastie. [popíše vládu králů z jagellonské dynastie, má znalosti o jejich vládě]
  • Vysvětlit hlavní konflikty doby. [uvědomí si rozdíl ve způsobu vlády: stavovská monarchie; popíše spory mezi šlechtou a městy a jejich příčiny ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s novou slovní zásobou doby jagellonské. [žáci nahlas opakují vybraná anglická slova, v pracovním listě překládají se slovníkem anglické výrazy]
  • Opakování slovní zásoby. [zopakovat probrané výrazy ústně na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
  • frontální výuka
  • diskuse
Učební pomůcky:
učebnice, atlasy, mapa, pracovní listy, obrazová encyklopedie

Popis hodiny
Úvod
Seznámit s novými anglickými termíny doby jagellonské, žáci nahlas opakují.
Ve dvojicích mezi sebou zkoušejí, co si zapamatovali.
1. Uvést nástup králů z dynastie jagellonské na český trůn - vysvětlit okolnosti, významné události jejich vlády.
3. Popsat spory mezi městy a šlechtou, příčiny a řešení.
4. Vysvětlit pojem stavovská monarchie.
Hlavní část
Referát žáka: Ludvík Jagellonský, diskuse.
Rozdat pracovní listy, žáci pracují samostatně a doplňují do tabulky:
1. podstatné pojmy vlády vybraných českých králů
2. popíší vládu Jagellonců
3. uvedou okolnosti úmrtí Ludvíka Jagellonského
4. dle mapy označí sídelní město Jagellonců a území
Závěr
Pracují se slovníkem a v pracovním listu přeloží a doplní anglické výrazy.
Na konci hodiny nahlas opakují uvedené výrazy, v příloze.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
politická mocpolitical power ikona zvuk
šlechtaaristocracy ikona zvuk
kompaktátacompacts ikona zvuk
kališnická církevCalixtin Church ikona zvuk
osmanští TurciOttoman Turks ikona zvuk
Český stát a Slovensko pod vládou JagelloncůThe Czech State and Slovakia under the Jagiellon rule. ikona zvuk
soustátí - stát skládající se z několika samosprávných částíunion - a country that consists of several autonomous parts ikona zvuk
Svatováclavská smlouvaSt. Wencelsas Agreement ikona zvuk
podpora podnikánísupport of enterprise ikona zvuk
země Koruny českéThe Lands of the Bohemian Crown ikona zvuk
katolíciCatholics ikona zvuk
uherská korunaHungarian crown ikona zvuk