logo

Naturalismus

I. - úvodní informace
Název:
Naturalismus
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • francouzští naturalisté [interpretačním rozhovorem ověřujeme, zda žák poruzuměl významu a obsahu textu]
  • český naturalismus []
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebooky, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postava, postavy (literární, filmové)a character, characters ikona zvuk
literární výchovaliterature ikona zvuk
Pracuj pečlivěji.Work more carefully. ikona zvuk
Rozdělte si práci.Divide the work among yourselves. ikona zvuk
Zapamatuj si tyto pojmy.Remember these terms. ikona zvuk
Dnes si budeme povídat o ...Today, we are going to talk about ... ikona zvuk
Neotáčej se.Don't turn round. ikona zvuk
Nenapovídej!No prompting! ikona zvuk
správněcorrect ikona zvuk
chyba, chyby (omyl)a mistake, mistakes ikona zvuk
špatněwrong ikona zvuk
literární směrliterary genre ikona zvuk
naturalismusNaturalism ikona zvuk
literární hrdinaa literary hero ikona zvuk
mezinárodní literaturainternational literature ikona zvuk
literární druhyliterary genres ikona zvuk
literatura uměleckáfiction ikona zvuk
literaturalitarature ikona zvuk
literaturaliterature ikona zvuk
umělecká literaturaartistic literature ikona zvuk