logo

Lawrence Ferlinghetti - Svět je báječné místo k narození

I. - úvodní informace
Název:
Lawrence Ferlinghetti - Svět je báječné místo k narození
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s problematikou překladu [žáci si vyzkouší, jak obtížné je text nejen přeložit, ale hlavně přebásnit]
  • seznámení žáků se specifickou podobou beatnické poezie [žák vysvětlí, čím se tato poezie odlišuje]
Jazykové cíle a ověření:
  • překlad cizojazyčného textu [žák přeloží s pomocí slovníku anglický text]
  • volný překlad/přebásnění cizojazčného textu [žák se pokusí upravit svůj překlad tak, aby se jednalo o přebásnění původního ang. textu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9
anglicko-české slovníky
úryvek originálu básně Svět je báječné místo k narození a jeho český překlad

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, téma hodiny)
- opakování - charakteristické znaky poezie - verš a jeho podoby, symbolická povaha textu, specifické jazykové prostředky apod.
Hlavní část
- překlad části původní verze textu Svět je báječné... L. Ferlinghettiho
- necháme žáky přečíst jejich překlady - diskutujeme, zda jim text dává smysl, jestli takto může vypadat báseň, jak probíhá práce překladatele
- vyzveme žáky, aby se pokusili o "přebásnění" původního anglického textu
- opět přečteme výsledky práce žáků
- přečteme překlad básně (např. z čítanky)
- diskutujeme, čím se tato báseň liší od klasické poezie (např. nespisovnost, téma, specifický tón básně, opovržení apod.)
Závěr
- shrnutí základních poznatků z hodiny (problematika překladu, podoby poezie) a zápis do sešitu (L. Ferlinghetti, beatnici)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
místoplace ikona zvuk
štěstíhappiness ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
poeziepoetry ikona zvuk
rým, rýmya rhyme, rhymes ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
světworld ikona zvuk
zpívat sing ikona zvuk
zemřítdie ikona zvuk