logo

Symbolismus a dekadence

I. - úvodní informace
Název:
Symbolismus a dekadence
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s dalšími uměleckými směry přelomu 19. a 20. století - symbolismem a dekadencí [žák popíše základní znaky symbolismu a dekadence, uvede představitele těchto směrů]
  • analýza básnického textu [žák pojmenuje specifické rysy textu, hledá konkrétní pasáže a vykládá je, vyjadřuje své dojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohacení a procvičení slovní zásoby [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování učiva předchozích hodiny (např. prokletí básníci)
Hlavní část
- výklad učiva - typické znaky symbolismu a dekadence (forma - verš, zvuková stránka, symboly apod., obsah - témata, typické motivy, míra subjektivity apod.), čeští představitelé
- zápis do sešitu
- práce s texty v čítance - ukázky z díla Karla Hlaváčka a Jiřího Karáska ze Lvovic - žáci se snaží doložit na textu typické znaky symbolismu a dekadence, vyjadřují své vlastní pocity z četby
- žáci mají za úkol říct a napsat na tabuli, které anglické výrazy, které už znají z dřívějška, by mohli použít také v této hodině (např. báseň, básník, lyrický)
- poté jsou žáci vyzváni, jestli by zvládli uvést některé anglické výrazy, které by se týkaly přímo symbolismu a dekadence. Pokud to zvládnou, napíší na tabuli. Pokud ne, vyučující je vyzve, aby je uvedli alespoň v českém jazyce, a přeloží je sám (vysloví i zapíše na tabuli)
Závěr
- žáci si nové anglické výrazy barevně zaznačí do českého zápisu, nebo si je zapíší stylem poznámka pod čarou (oddělí si spodní čtvrtinu stránky, kterou použijí jako slovníček)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
melodietune / melody ikona zvuk
opakovánírepetition, revision ikona zvuk poznamka
symbolismusSymbolism ikona zvuk
umělecký směrart form ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
lyrikalyrics ikona zvuk
pocitfeeling / impression ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
symbolsymbol ikona zvuk