logo

Řeč přímá a nepřímá

I. - úvodní informace
Název:
Řeč přímá a nepřímá
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Uvozovací věta, přímá řeč, uvozovky. [procvičováním, upevňováním procvičujeme, zda se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přímá řeč, přímá promluvadirect speech ikona zvuk
Přímou řeč ve zprávě pronášejí osoby, které se události zúčastnily.Direct speech is used by the agents who witnessed the event. ikona zvuk
Přečtěte si ukázku.Read the extract for yourselves. ikona zvuk
psát uvozovkywrite inverted commas ikona zvuk
Přečtu vám krátký příběh.I'll read a short story to you. ikona zvuk
jazyk (řeč)language (speech) ikona zvuk
řečspeech ikona zvuk
Jaký má přímá řeč význam?What is the function of the direct speech? ikona zvuk
Přečtěte úvodní část některé kapitoly.Read the introductory part of a chapter. ikona zvuk
uvozovky doleopening inverted commas ikona zvuk
uvozovky nahořeclosing inverted commas ikona zvuk
uvozovací větaembedded sentence ikona zvuk
tři základní typy přímé řeči postavythree main types of a character´s direct speech ikona zvuk