logo

Přívlastek

I. - úvodní informace
Název:
Přívlastek
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • přívlastek [zjišťujeme, zda žák dokáže objasnit a a plikovat příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.


Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Rozvíjejte tuto větu o další větné členy.Develop this sentence using other sentence elements. ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
Vysvětli tato slovní spojení.Explain these collocations. ikona zvuk
základní větný člena main part of a sentence ikona zvuk
heslovitěencapsulated ikona zvuk
Učíme se věty.We learn sentences. ikona zvuk
několikanásobné větné členycompound sentence elements ikona zvuk
podmět rozvitýcomplete subject ikona zvuk
přísudek rozvitýcomplete predicate ikona zvuk
přívlastek těsnýdefining relative clause ikona zvuk
přívlastek volnýnon-defining relative clause ikona zvuk
vedlejší věta přívlastkováattributive clause ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
základní větné členybasic sentence elements ikona zvuk
Postupně rozvíjejte oba základní větné členy.Gradually develop the basic sentence structure. ikona zvuk
rozvíjející větné členycompound sentence elements ikona zvuk
Větnými členy nejsou...Sentence elements are not ... ikona zvuk
podmětová část větynoun phrase ikona zvuk
přísudková část větyverb phrase ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větné členysentence elements ikona zvuk
větný rozborsentence analysis ikona zvuk