logo

Další neohebné slovní druhy

I. - úvodní informace
Název:
Další neohebné slovní druhy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat přeložky, spojky, částice a citoslovce [žáci dokáží tyto slovní druhy ústně charakterizovat, rozeznají je mezi ostatními slovními druhy]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové výrazy, které se vztahují k támatu [žáci zvedají kartičky se správným anglickým výrazem, žáci poskládají z nabídnutých slovíček anglické fráze]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, karty s anglickými výrazy, kartičky s anglickými slovíčky pro žáky

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
pravopisné cvičení
sdělení cíle hodinu
Hlavní část
výuka probíhá v češtině, zařazujeme nové anglické výrazy, zvedáme je také napsány na kartách
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování nových anglických pojmů - žáci zvedají kartičky s anglickými výrazy, žáci ve dvojicích poskládají z nabídnutých anglických slovíček věty - společná kontrola správnosti ihned
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
citoslovcean interjection, interjections ikona zvuk
Určete slovní druhy.Identify parts of speech. ikona zvuk
Doplňte do textu slovní druhy podle zadání.Fill in the parts of speech according to the instructions. ikona zvuk
předložka, předložkya preposition, prepositions ikona zvuk
spojka, spojkya conjunction, conjunctions ikona zvuk
slovní druhy ohebnéinflected parts of speech ikona zvuk
neohebné slovní druhyuninflected parts of speech ikona zvuk
Uveď další příklad.Give another example. ikona zvuk
Doplňte předložky.Fill in the prepositions. ikona zvuk poznamka