logo

Druhy vedlejších vět VI

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět VI
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vedlejší věty předmětné, podmětné, přísudkové [žák rozlišuje vedlejší věty předmětné, podmětné, přísudkové]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vybírají správný anglický překlad českých pojmů a frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, řízený rozhovor, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
kontrola písemné práce a zápis známek (zařazujeme nové pojmy a fráze používané při opravě písemných prací a zápisu známek)
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - píšeme je na tabuli, nacvičujeme společně výslovnost
Závěr
společné ústní zopakování učiva
společné zopakování anglických frází - interaktivní test Hot Potatoes - žáci vybírají správný anglický překlad českých pojmů a frází - společná práce
zhodnocení hodiny
zadání domácího úkolu
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oznámkovatgrade ikona zvuk
opravitcorrect ikona zvuk
Ptejte se!Ask questions! ikona zvuk
známkygrades ikona zvuk
Zapíšeme si známky do žákovských knížek.We will record the grades into your pupil's record books. ikona zvuk
Nadiktujte mi vaše známky.Dictate your grades to me. ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
Nakresli graf souvětí.Draw a sentence diagram. ikona zvuk
Utvořte souvětí podle uvedeného grafu.Form a complex sentence according to the given diagram. ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk