logo

Druhy vedlejších vět IV

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět IV
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vedlejší věta předmětná [žák se dokáže zeptat na vedlejší větu předmětnou, žák doplňuje do souvětí vedlejší věty předmětné, žák dokáže rozlišit vedlejší věty předmětné od podmětných]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme pojmy a fráze vztahující se k tématu [žák vybírá správný anglický překlad českých pojmů a frází - interaktivní cvičení Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (píšeme je na tabuli, nacvičujeme společně výslovnost)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní cvičení Hot Potatoes (vybraní žáci chodí jednotlivě k interaktivní tabuli)
rozloučení a zadání domácího úkolu česky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Hlaste se.Put up your hands. ikona zvuk
Zkus to.Try it. ikona zvuk
Budeme pracovat ve dvojicích.We are going to work in pairs. ikona zvuk
Zvedněte židličky nahoru.Put the chairs on your desks. ikona zvuk poznamka
druhy vedlejších věttypes of subordinate clauses ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
předmětobject ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
vedlejší větasubordinate clause ikona zvuk
Vedlejší věta mluvnicky závisí na jiné větě.Subordinate clause is grammatically dependent on another clause. ikona zvuk
Vedlejší věty vyjadřují větný člen celou větou.Subordinate clauses express a sentence element with a whoule sentence. ikona zvuk
Urči druh vedlejší věty.Identify the kind of the subordinate clause. ikona zvuk