logo

Úvaha

I. - úvodní informace
Název:
Úvaha
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - seznámení žáků s typickými rysy úvahy [- žák definuje základní znaky úvahy]
  • - rozbor úvahového textu [- žák odpovídá na otázky k textu]
Jazykové cíle a ověření:
  • - obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [- žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • diskuse
  • práce s textem
Učební pomůcky:
učebnice

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- krátký brainstorming - co je to úvaha, co pro ni bude typické
Hlavní část
- navážeme na reakce žáků z úvodu - uvádíme typické znaky úvahy, požadavky na její správné vytvoření
- zápis do sešitu doprovázený anglickými ekvivalenty - učitel píše na tabuli, u vybraných českých pojmů napíše barevnou fixou jejich anglický ekvivalent
- práce s ukázkou v učebnici - rozbor textu (tuto část lze vynechat, pokud už žáci mají s úvahou zkušenosti např. z předchozího ročníku)
- "třífázový model přípravy na úvahu" - brainstorming, mentální mapa, příprava argumentů (vysvětlení důležitosti každého z prvků) - zadáme téma a žáci postupují krok po kroku
1) nejprve si v rámci brainstormingu zapíší vše, co je k danému tématu napadá, pak společně vše zapíšeme na tabuli, žáci si mohou doplnit také poznámky v sešitě
2) dále už žáci pracují zcela samostatně - vytváří si v sešitě svou vlastní mentální mapu, učitel pouze obchází třídu, nahlíží do sešitu, radí či klade doplňující otázky
3) na základě mentální mapy si žáci připraví argumenty, se kterými budou v úvaze operovat, a zapíší si je do sešitu
Závěr
- zadání domácího úkolu - žáci pravděpodobně nestihnou vypracovat všechny tři fáze, proto je necháme vypracovat zbývající část doma
- příští hodinu můžeme rovnou navázat psaním úvahy na totéž téma na základě provedené přípravy (můžeme tím ušetřit čas, který by žáci pro vypracování přípravy potřebovali)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
domácí úkoly, domácí příprava na vyučováníhomework ikona zvuk
úvaha (přemýšlení)reflection ikona zvuk
úvodintroduction ikona zvuk
závěrending / conclusion ikona zvuk
osnovaoutline ikona zvuk
tématopic ikona zvuk
přípravapreparation ikona zvuk
argument, argumentyan argument, arguments ikona zvuk
opravacorrection ikona zvuk
závěrečná myšlenkafinal thought/conclusion ikona zvuk