logo

Literatura s tematikou holocaustu - Jiří Orten, Petr Ginz

I. - úvodní informace
Název:
Literatura s tematikou holocaustu - Jiří Orten, Petr Ginz
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • propojení světa literatury a reálného světa [žák vysvětlí, jak literatura reaguje na dění kolem]
  • způsoby zachycení tematiky holocaustu [žák popíše různé způsoby zachycení tématu holocaustu v literatuře]
  • seznámení s osobou a tvorbou P. Ginze a J. Ortena [žák povypráví v bodech životní osudy P. Ginze a J. Ortena]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozvoj a procvičování slovní zásoby [žák přeloží nebo si pokusí zapamatovat vybraná slovíčka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • diskuse
  • práce s textem
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 8

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
Hlavní část
- výklad - jak literatura reaguje na dění kolem sebe (příklady z 20. století - první světová válka, druhá světová válka, totalitní režimy)
- způsoby zachycení tematiky holocaustu, žáci se pokouší uvést díla (literární či filmová), se kterými se na toto téma setkali, snaží se stručně shrnout děj (např. Schindllerův seznam, Deník Anne Frankové apod.)
- příběh P. Ginze a jeho tvorba - výklad učitele a práce s čítankou - ukázky z tvorby
- příběh J. Ortena a jeho tvorba - výklad učitelea práce s čítankou - ukázky z tvorby
- žáci se pokouší vystihnout shody a rozdíly týkající se obou osobností (např., věnovali se poezii, zemřeli mladí x rozdílné okolnosti smrti)
Závěr
- překlad jednoduchých vět o obou osobnostech (Byli mladí, když druhá světová válka začala. Byli židé. Zemřeli během druhé světové války.)
- překlad dalších vybraných slov týkajících se P. Ginze a J. Ortena
- opakování pojmů - básník, báseň, verš, rým

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
začátekbeginning ikona zvuk
zákazybans ikona zvuk
ŽidJew ikona zvuk
zkušenost autoraexperience of an author ikona zvuk
druhá světová válkathe Second World War ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
pocitfeeling / impression ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
rým, rýmya rhyme, rhymes ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
zemřítdie ikona zvuk
ghettoghetto ikona zvuk