•  
 
Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Učitelství anglického jazyka pro základní školy


Program je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací na 2. stupeň ZŠ získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia), vstupní úroveň znalosti anglického jazyka B2 podle SERRJ (ověřuje se písemným přijímacím testem)
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Přijímací řízení probíhá formou písemného testu, který se bude konat dne 28. 8. 2018. Test se bude skládá z testu slovní zásoby, mluvnice a porozumění textu. Navíc bude v testu zařazeno i několik otázek týkajících se základních reálií anglicky mluvících zemí. Požadovaná vstupní úroveň znalosti anglického jazyka je B2 podle SERRJ. Po termínu konání testu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace. Maximální počet účastníků je 20. 
  Ukázka přijímacích testů z předchozích přijímacích řízení je zveřejněna na webových stránkách katedry anglického jazyka a literatury - www.ped.muni.cz/weng.
 • Délka: 6 semestrů
 • Cena: 8 000 Kč/1 semestr
 • Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: anglický jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 7. 2018

  Informace ke stažení