•  
 

Studium pro asistenty pedagoga

Základní informace:

  • Termín podání přihlášky je od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017.
  • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
  • Přílohou k přihlášce je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení
  • Program je ukončen absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.

1. Asistent pedagoga

Kurz je v souladu s § 20 odst. e) zákona č. 563/2004 a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb., novela zákona o pedagogických pracovnících. 

Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga a je zakončen závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, z reflexe pedagogické praxe a z obhajoby závěrečné práce. Absolventi tohoto kurzu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti související s oblastmi působení asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost v spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Číslo akreditace: MSMT-1132/2015-1-131

Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 

Cena kurzu: 6 700 Kč

Délka: 1 semestr

Minimální počet účastníků: 16
(jarní semestr 2017)

Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 (jarní semestr 2017)