•  
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Základní údaje:

  • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016.
  • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů.
  • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
  • V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státních zkoušek. Přílohou k průvodce e-přihlášky je úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek diplomu - pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky.
  • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce. Absolventi programu obdrží osvědčení o absolvování programu, které bude přílohou k diplomu.

1. Studium pro výchovné poradce

Program je určený: učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů  stanovených vyhláškou č.  317/2005 Sb., § 5, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat)  funkci výchovného poradce ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.

Předpoklady:  program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů s dvouletou pedagogickou praxí nebo pro absolventy jiných než učitelských oborů, kteří získali pedagogickou způsobilost na základě absolvování doplňkového pedagogického studia.

Požadavek k  e-přihlášce: ověřená kopie VŠ diplomu, doklad o ped. způsobilosti a praxi.

Délka: 4 semestr

Cena oboru: 6 000,- Kč/1 semestr

Minimální počet účastníků: 20