•  
 
Studium k výkonu specializovaných činností

Studium k výkonu specializovaných činností

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky: přihlášku zatím nelze podat z důvodu podání žádosti o novou akreditaci programu. Přihlášku bude možné podat později (sledujte prosím nabídku programů celoživotního vzdělávání).
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání, příp. i další požadované doklady, a vše zašlou na Centrum CŽV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
 • Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u e-přihlášky.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů.
 • V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Přílohou k průvodce e-přihlášky je úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
 • Program je ukončen absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.
 • Absolventi programu obdrží osvědčení o absolvování programu, které bude přílohou k VŠ diplomu.

1. Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

Program není zatím v nabídce, a to z důvodu podání žádosti o prodloužení akreditace na MŠMT. Předpokládané zařazení do nabídky programů na akademický rok 2017/2018: cca v polovině července.

Program je určen: učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 9 odst. c vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence.

Předpoklady: program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy jiných vysokých škol, kteří získali pedagogickou způsobilost na základě absolvování doplňkového pedagogického studia, s dvouletou pedagogickou praxí.

 • Číslo akreditace: bude doplněno
 • Délka: 4 semestry
 • Cena programu: bude doplněno
 • Požadavek k e-přihlášce: ověřená kopie VŠ diplomu (ev. i doklad o ped. způsobilosti), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky) a potvrzení o pedagogické praxi
 • Minimální počet účastníků: bude doplněno