•  
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Základní informace:

  • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016
  • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
  • Přílohou k přihlášce je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.
  • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení.
  • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.

1. Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Program je v souladu s ustanovením  § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a je určen absolventům středních nebo vysokých škol. Studium je zaměřeno na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, psychologie, psychoterapie a dále také do jednotlivých expresivně zaměřených uměleckých aktivit pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem. Výuka probíhá v blocích 1x za měsíc (vždy sobota a neděle).

Závěrečná zkouška se skládá z ústní obhajoby a z rozpravy nad absolvovanými tématy.

Absolvent získá statut lektora arteterapie.

Více informací naleznete zde: www.studiumarteterapie.cz

Udělená akreditace: MSMT - 8809/2014-1-332

Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 

Cena oboru: 6 900,- Kč/1 semestr

Délka: 4 semestry (minimální počet: 30 účastníků)

Minimální počet počet účastníků: 30

Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016

2. Osobnostně - sociální a dramatická výchova

Program je v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.Studium bezprostředně souvisí s pedagogickou profesí, tzn. je určeno především učitelům, sociálním pedagogům a pedagogům volného času. Cílem programu je zprostředkovat pedagogům sebepoznání a osobnostní růst s využitím dramatické výchovy pro celistvý rozvoj osobnosti a aplikovat získané dovednosti do prostředí jejich pedagogické praxe.

Studium je určeno především pedagogickým pracovníkům působícím v resortu MŠMT a neziskových organizacích zaměřených na výchovu a vzdělávání, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci o specializační studium osobnostně sociální a dramatické výchovy v teoretické i praktické rovině. Setkání budou probíhat po šesti týdnech, tzn. 4 víkendová setkání za semestr.

Absolventi získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Udělená akreditace: MSMT - 1132/2015/-1-131

Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo VŠ diplomu

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč

Délka: 3 semestry

Minimální počet účastníků: 15

Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016