•  
 

Doplňující programy

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016
 • Přílohou k přihlášce je úředně ověřená kopie příslušného dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, VŠ diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diploma suplement – pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky,  aj.).
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení, ev. ze státních závěrečných zkoušek, pokud se jedná o programy, určené pro absolventy VŠ.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny! Pokud v době podání přihlášky nemáte ještě VŠ diplom, je nutno dodat doklad o ukončení studia, vydaný studijním oddělením příslušné fakulty.
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce (s výjimkou programu Český jazyk pro pedagogické pracovníky a Český jazyk pro učitele 1. st. ZŠ, vzdělané na slovenských školách).
 • Tyto programy CŽV jsou v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ

DPS Pedagog volného času

Program je v souladu s § 17, zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Je ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, pedagogika volného času a z reflexe pedagogické praxe, která je prezentována prostřednictvím záznamů z exkurzí.
Absolvent je vybaven profesionálními kompetencemi zaměřenými na profesi, která předpokládá přípravu v oblasti volnočasové pedagogiky a zahrnuje teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Délka: 2 semestry (minimální počet: 10 účastníků)
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 6 900,- Kč/1 semestr

DPS Speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

Program je v souladu s  §  6, odst. (2), písm. c) a § 16, odst. (2) písm. c) zákona 563/2004 Sb. a s vyhláškou č. 317/2005 Sb. Cílem programu je příprava absolventů pro přímou práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních.

Osvědčení o absolvování programu mohou získat pouze uchazeči s předchozím pedagogickým vzděláním. Uchazeči bez předchozího pedagogického vzdělání obdrží po jeho absolvování pouze výpis absolvovaných předmětů.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Délka: 4 semestry (minimální počet: 5 účastníků)
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 8 000,- Kč/1 semestr

DPS Vychovatelství

Program je v souladu s § 16, odst. (1) písm. h) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou.
Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, kterou lze uplatnit v dětských domovech, domovech mládeže a školních družinách, v mimoškolních a školních zařízeních v oblasti volného času apod. 

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 6 900,- Kč/1 semestr

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ

DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky

Program je v souladu s § 4, odst. (2) zákona  563/2004 Sb. a je určen pro pedagogické pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem 563/2004 Sb. na slovenských vysokých školách a zákon jim ukládá prokázat znalost českého jazyka zkouškou. Cílem programu je doplnění této jazykové kvalifikace a vykonání zkoušky z českého jazyka.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: individuální – podle schopností a možností studujícího, maximálně však 4 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 5 000,- Kč/1 semestr

DPS Český jazyk pro učitele 1. Stupně ZŠ vzdělané na slovenských vysokých školách

Program je v souladu s § 4 odst. (2), zákona  563/2004 Sb. a je určen učitelům 1. stupně, kteří získali vzdělání na slovenské VŠ a vystudovali v rámci předmětu mateřský jazyk slovenský.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: individuální – podle schopností a možností studujícího, maximálně však 4 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 6 000,- Kč/1 semestr

DPS Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace speciální pedagogiky

Program je určen zejména pro ty uchazeče, kteří působí na pozici speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nesplňují požadavky dle § 6a odst. (1) písm. b) vyhlášky 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogický pracovníků.

Program je v rozsahu 350 hodin a je určen absolventům magisterských studijních oborů Pedagogika, Předškolní pedagogika, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a Vychovatelství.
Absolvent získá kvalifikaci speciálního pedagoga.  

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie magisterského diplomu
 • Délka: 6 semestrů (minimální počet: 5 účastníků)
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 5000,- Kč/1 semestr

DPS Učitel odborných předmětů na středních školách

Program je v souladu s § 9, odst. (2), písm. d) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním, získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména oborů ekonomických, technických věd a technologií.
Cílem programu je doplnění učitelské kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady uvedené  výše
 • Délka: 3 semestry,
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestrDOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY K ZÍSKANÍ UČITELSTVÍ

Programy jsou v souladu s § 8 odst. (1) písm. b) a § 9 odst. (1) písm. c) zákona 563/2004.

DPS Anglický jazyk pro základní a jazykové školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru anglický jazyk.
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborný anglický jazyk (Mgr.) – filozofické fakulty.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele anglického jazyka pro ZŠ a JŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Český jazyk pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru český jazyk.
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborný český jazyk (Mgr.) – filozofické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele českého jazyka pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Dějepis pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru dějepis.
Program je určen pro absolventy magisterských studií oboru historie (Mgr.) – filozofické fakulty.
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele dějepisu pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Fyzika pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru fyzika.
Program je určen pro absolventy NMgr. studií odborná fyzika (Mgr. Ing.) – přírodovědecké fakulty, strojní, stavební nebo elektrotechnické fakulty.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele fyziky pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Hudební výchova pro základní školy, základní umělecké a střední školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v obru hudební výchova.
Program je určen pro absolventy magisterských studií hudební výchova (Mgr.) – filozofické fakulty, JAMU a AMU.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele hudební výchovy pro ZŠ, ZUŠ a SŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Chemie pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru chemie.
Program je určen pro absolventy NMgr. studií odborná chemie (Mgr. Ing.) – přírodovědecké fakulty, chemické a chemicko-technologické fakulty, potravinářské fakulty, farmaceutické fakulty.
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele chemie pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Informatika pro základní a střední školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru informatika.
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná informatika (Mgr. Ing.) – přírodovědecké fakulty, fakulty informatiky, strojní, stavební nebo elektrotechnické fakulty.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele informatiky pro ZŠ a SŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Matematika pro základní a střední školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru matematika.
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná matematika (Mgr. Ing.) – přírodovědecké fakulty, strojní, stavební nebo elektrotechnické fakulty.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele matematiky pro ZŠ a SŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Německý jazyk pro základní a jazykové školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru německý jazyk.
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborný německý jazyk (Mgr.) – filozofické fakulty.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele německého jazyka pro ZŠ a JŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Občanská výchova pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru občanská výchova.
Program je určen pro absolventy magisterských studií oboru politologie (Mgr.) – filozofické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele občanské výchovy pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Přírodopis pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru přírodopis.
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná biologie (Mgr.) – přírodovědecké fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele přírodopisu pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Technická výchova pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru technická výchova.
Program je určen pro absolventy magisterských studií (Mgr. Ing.) – strojní, stavební nebo elektrotechnické fakulty.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele technické výchovy pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Výchova ke zdraví pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v obru výchova ke zdraví.
Program je určen pro absolventy magisterských studií lékařských fakult (MUDr., Mgr.) a absolventy fakult zaměřených na sport a tělesnou kulturu (Mgr.) – např. FSpS MU apod.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Výtvarná výchova pro základní školy a střední školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v obru výtvarná výchova.
Program je určen pro absolventy magisterských studií výtvarné výchovy (Mgr.) uměleckých vysokých škol.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Zeměpis pro základní školy

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru zeměpis.
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná geografie (Mgr.) – přírodovědecké fakulty.
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele zeměpisu pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2016
 • Cena oboru: 7 900,- Kč/1 semestr