•  
 
Doplňující programy

Doplňující programy

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání, příp. i další požadované doklady, a vše zašlou na Centrum CŽV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny! 
 • Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u e-přihlášky.
 • Přílohou k přihlášce je úředně ověřená kopie příslušného dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, VŠ diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement - pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky, aj.). Bližší informace jsou uvedené u jednotlivých programů. Pokud v době podání přihlášky nebude mít uchazeč ještě VŠ diplom, je nutné dodat doklad o ukončení studia, vydaný studijním oddělením příslušné fakulty.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení, ev. ze státní závěrečné zkoušky, pokud se jedná o programy určené pro absolventy VŠ.
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce (s výjimkou programu Český jazyk pro pedagogické pracovníky a Český jazyk pro učitele 1. st. ZŠ vzdělané na slovenských školách).
 • Tyto programy CŽV jsou v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ

DPS Pedagog volného času

Informace ke stažení

Program je v souladu s § 17 zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Je ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, pedagogika volného času.
Absolvent je vybaven profesionálními kompetencemi zaměřenými na profesi, která předpokládá přípravu v oblasti volnočasové pedagogiky a zahrnuje teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Délka: 2 semestry
 • Minimální počet účastníků: 8
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr

DPS Speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

Informace ke stažení

Program je v souladu s  §  6 odst. 2 písm. c) a § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. a s vyhláškou č. 317/2005 Sb. Cílem programu je příprava absolventů pro přímou práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních.

Závěrečnou zkoušku, na základě které obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, budou moci vykonat pouze uchazeči s předchozím pedagogickým vzděláním. Uchazeči bez předchozího pedagogického vzdělávání nemohou vykonat závěrečnou zkoušku a po absolvování programu obdrží pouze výpis absolvovaných předmětů.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Délka: 4 semestry 
 • Minimální počet účastníků: 3
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 8 000,- Kč/1 semestr

DPS Vychovatelství

Informace ke stažení

Program je v souladu s § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou.
Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, kterou lze uplatnit v dětských domovech, domovech mládeže a školních družinách, v mimoškolních a školních zařízeních v oblasti volného času apod. 

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Délka: 3 semestry 
 • Minimální počet účastníků: 30
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr


DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ

DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky

Informace ke stažení

Program je v souladu s § 4 odst. 2 zákona  č. 563/2004 Sb. a je určen pro pedagogické pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. na slovenských vysokých školách a zákon jim ukládá prokázat znalost českého jazyka zkouškou. Cílem programu je doplnění této jazykové kvalifikace a vykonání zkoušky z českého jazyka.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Délka: individuální - podle schopností a možností studujícího, maximálně však 4 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 5 000,- Kč/1 semestr

DPS Český jazyk pro učitele 1. stupně ZŠ vzdělané na slovenských vysokých školách

Informace ke stažení

Program je v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a je určen učitelům 1. stupně, kteří získali vzdělání na slovenské VŠ a vystudovali v rámci předmětu mateřský jazyk slovenský.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Délka: individuální - podle schopností a možností studujícího, maximálně však 4 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 6 000,- Kč/1 semestr

DPS Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

Informace ke stažení

Program je určen zejména pro ty uchazeče, kteří působí na pozici speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nesplňují požadavky dle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogický pracovníků.

Program je v rozsahu 350 hodin a je určen absolventům magisterských studijních oborů Pedagogika, Předškolní pedagogika, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a Vychovatelství.
Absolvent získá kvalifikaci speciálního pedagoga.  

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Délka: 6 semestrů 
 • Minimální počet účastníků: 3
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 5000,- Kč/1 semestr

DPS Učitel odborných předmětů na středních školách

Informace ke stažení

Program je v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním, získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména oborů ekonomických, technických věd a technologií.
Cílem programu je doplnění učitelské kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 7 900,- Kč/1 semestrDOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY K ZÍSKANÍ UČITELSTVÍ

DPS Fyzika pro základní školy

Informace ke stažení

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru fyzika.
Program je určen pro absolventy magisterského studia odborné fyziky (Mgr., Ing.) na přírodovědecké fakultě, strojní, stavební nebo elektrotechnické fakultě.  
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele fyziky pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 7 900,- Kč/1 semestr

DPS Chemie pro základní školy

Informace ke stažení

Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru chemie.
Program je určen pro absolventy magisterského studia odborné chemie (Mgr., Ing.) na přírodovědecké fakultě, chemické a chemicko-technologické fakultě, potravinářské nebo farmaceutické fakultě.
Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele chemie pro ZŠ.

 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 7 900,- Kč/1 semestr