•  
 
Základní postupy v aplikované behaviorální analýze

Základní postupy v aplikované behaviorální analýze

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří vykonávají přímou péči o osoby v ambulantních či pobytových zařízeních a základní nepedagogické činnosti. 
Absolvent kurzu získá kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování a prevence výskytu nežádoucích projevů chování u dětí, dospívajících a dospělých osob využívajících služeb sociální péče a sociální prevence. 

Postupy aplikované behaviorální analýzy jsou vhodným doplněním metod používaných ve službách sociální péče (např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, ve stacionářích, centrech denních služeb apod.) a ve službách sociální prevence (zejména ve službách rané péče, a dále pak sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutických dílnách a sociální rehabilitaci).

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopií maturitního vysvědčení/příp. VŠ diplomu) a zaměstnání v sociálních službách (nutnost doložení pracovního zařazení mezi sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách). Na kurz se mohou přihlásit maximálně 2 uchazeči z jednoho zařízení.

Profil absolventa: 
Absolventi kurzu se seznámí s teoretickými základy ABA a její terminologií a bude znát principy chování a učení. Účastník kurzu bude vyškolen v metodách analýzy chování a sběru dat. Absolventi se na praktických příkladech naučí, jak formovat chování, posilovat žádoucí chování, a naopak redukovat a odstraňovat výskyt chování nežádoucího. Tyto znalosti a dovednosti budou moci absolventi kurzu využít při práci s rozmanitou cílovou skupinou osob využívajících služby sociální péče a služby sociální prevence. Všestrannost využití se vztahuje nejen na klienty pobytových služeb (osoby se zdravotním postižením, osoby seniorského věku), ale také na klienty služeb ambulantních a terénních (například klienty rané péče).

 • Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
 • Délka kurzu: celkem 40 vyučovacích hodin
 • Termín konání kurzu: 
  12. 10. 2018
  26. 10. 2018
  9. 11. 2018
  7. 12. 2018
  14. 12. 2018
  vždy od 10.00 do 17.00 hod. (místo konání bude upřesněno)
 • Obsahový plán kurzu: 
  Úvod a organizační aspekty kurzu
  Téma 1. Aplikovaná behaviorální analýza jako vědní obor
  Téma 2. Základní principy a pojmy v aplikované behaviorální analýze
  Téma 3. Úvod do měření chování
  Téma 4. Měřitelné dimenze chování
  Téma 5. Sběr, vizualizace a analýza dat
  Téma 6. Úvod do etiky a zásad profesního chování
  Téma 7. Základy diagnostiky
  Téma 8. Úvod do aplikace metod behaviorální změny
  Téma 9. Učení nových dovedností v konkrétních situacích
  Téma 10. Metoda intenzivního učení (tzv. ITT)
  Téma 11. Základy behaviorální intervence
  Téma 12. Implementace programů aplikované behaviorální analýzy
  Závěrečný test
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na seminářích v rozsahu 40 hodin, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu.
 • Cena kurzu: zdarma 
 • Termín podání přihlášky: do 1. 8. 2018 (elektronická přihláška přes Obchodní centrum MU – prostou kopii maturitního vysvědčení/příp. VŠ diplomu a potvrzení o zaměstnání v sociálních službách je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 1. 8. 2018) - UPOZORNĚNÍ: kurz je již dostatečně naplněn
 • Počet uchazečů: max. 25 (max. 2 uchazeči z jednoho zařízení sociálních služeb)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace A2018/0201-SP/PC).